SG14B016 VALEO-ALTERNATORS
VALEO SG14B016 Product description: Alternators VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Brand: VALEO VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 New code: SG14B016 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Commercial code: 439393 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Rebuilt code : 437360 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Voltage: 14V VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Amperage: 140A VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Type pulley: Clutch Pulley VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Canals number pulley: PVF6 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Pulley diameter: 55,9mm VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Connections: B1+(M8)/L/DFM VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Applications: VW GROUP VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Weight: 6,5kg VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative brand (A): BOSCH VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative code (A): 0 124 515 053 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Features (A): 12V 120A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative brand (B): VALEO VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative code (B): SG12B075 / 437364 / 439395 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Features (B): 12V 120A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative brand (C): BOSCH VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative code (C): 0 124 525 088 / 0 986 046 180 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Features (C): 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative brand (D): BOSCH VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative code (D): 0 124 615 009 / 0 986 044 910 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Features (D): 12V 150A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative brand (E): VALEO VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Alternative code (E): TG15C065 / 437468 / 439498 VALEO SG14B016
VALEO SG14B016 Features (E): 12V 150A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM VALEO SG14B016

VALEO SG14B016 CROSS REFERENCE
VALEO SG14B016 Brand Code Code V A P D C
VALEO SG14B016 VALEO 254 2494 2542494 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VALEO 254 2739 2542739 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VALEO 254 3369 2543369 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VALEO 437 360 437360 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VALEO 439 393 439393 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VALEO SG14B 010 SG14B010 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VALEO SG14B 016 SG14B016 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VALEO SG14B 022 SG14B022 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VALEO TG14C 025 TG14C025 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VW GROUP 06B 903 016 AA 06B903016AA 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VW GROUP 06B 903 016 AB 06B903016AB 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VW GROUP 06B 903 016 ABX 06B903016ABX 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VW GROUP 06B 903 016 AF 06B903016AF 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VW GROUP 06B 903 016 AX 06B903016AX 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VW GROUP 06B 903 019 E 06B903019E 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VW GROUP 06B 903 019 EX 06B903019EX 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM
VALEO SG14B016 VW GROUP 06D 903 016 A 06D903016A 12V 140A PVF6 D55,9 B1+(M8)/L/DFM


VALEO SG14B016 PARTS LIST
VALEO SG14B016 Brand Fig. Info Unit Code Code Description
VALEO SG14B016 VALEO 2 A 1 593 455 593455 REGULATOR TYPE YM1672VFP1
VALEO SG14B016 VALEO 4 B 1 593 569 593569 ROTOR
VALEO SG14B016 VALEO 5 B 1 593 591 593591 STATOR
VALEO SG14B016 VALEO 7 B 1 593 393 593393 RECTIFIER
VALEO SG14B016 VALEO 11 B 1 593 778 593778 CLUTCH PULLEY PVF6 D55,9mm
VALEO SG14B016 VALEO 21 A 1 593 563 593563 BEARING 6303 2RS D/E BRACKET
VALEO SG14B016 VALEO 22 A 1 593 564 593564 BEARING 6202 2RS
VALEO SG14B016 VALEO 24 B 1 593 370 593370 BACK COVER
VALEO SG14B016 VALEO 31 B 1 593 659 593659 D/E BRACKET
VALEO SG14B016 VALEO - A - - - WEARING PARTS
VALEO SG14B016 VALEO - B - - - REPLACEMENT

VALEO SG14B016 APPLICATIONS
VALEO SG14B016 Brand-Model-Type Engine Date  KW CV CC
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI BYT 11.06-08.12 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI BZB 11.06-08.12 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI CDAA 11.06-08.12 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro CDAA 07.08-08.12 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI BMN 03.06-08.12 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI CBBB 03.06-08.12 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI CFGB 03.06-08.12 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI AZV 05..03-08.12 100 136 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI CBAA 05..03-08.12 100 136 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI CFFA 05..03-08.12 100 136 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V BKD 05..03-08.12 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V CBAB 05..03-08.12 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V CFFB 05..03-08.12 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V CLJA 05..03-08.12 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro BKD 08.04-08.12 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro CBAB 08.04-08.12 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro CFFB 08.04-08.12 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro BMN 03.06-08.12 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro CBBB 03.06-08.12 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro CFGB 03.06-08.12 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI AXX 09.04-08.12 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI BWA 09.04-08.12 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI CAWB 09.04-08.12 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI CCZA 09.04-08.12 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro AXX 09.04-08.12 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro BWA 09.04-08.12 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro CCZA 09.04-08.12 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P7) 1.8 TFSI BZB 04.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P7) 1.8 TFSI CDAA 04.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P7) 2.0 TDI CBAB 04.08 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P7) 2.0 TDI CFFB 04.08 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P7) 2.0 TFSI CAWB 04.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 (8P7) 2.0 TFSI CCZA 04.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI BYT 11.06 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI BZB 11.06 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI CDAA 11.06 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro CDAA 07.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI BMN 03.06 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI CBBB 03.06 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI CFGB 03.06 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V BKD 09.04 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V CBAB 09.04 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V CFFB 09.04 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V CLJA 09.04 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro BKD 11.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro CBAB 11.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro CFFB 11.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro BMN 03.06 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro CBBB 03.06 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro CFGB 03.06 125 170 1968
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI AXX 09.04 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI BWA 09.04 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI CAWB 09.04 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI CBFA 09.04 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI CCZA 09.04 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro AXX 09.04 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro BWA 09.04 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro CCZA 09.04 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 1.6 ALZ 11.00-12.04 75 102 1595
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 1.8 T BEX 11.02-12.04 140 190 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 1.8 T BFB 07.02-12.04 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 1.8 T AVJ 11.00-07.02 110 150 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 1.8 T quattro BEX 11.02-12.04 140 190 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 1.8 T quattro BFB 07.02-12.04 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 1.8 T quattro AVJ 11.00-07.02 110 150 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 2.0 ALT 11.00-12.04 96 130 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8E2/B6) 2.0 FSI AWA 07.02-12.04 110 150 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 1.6 ALZ 11.04-06.08 75 102 1595
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 1.8 T BFB 11.04-06.08 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 1.8 T quattro BFB 11.04-06.08 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 1.9 TDI BKE 11.04-06.08 85 116 1896
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 1.9 TDI BRB 11.04-06.08 85 116 1896
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 ALT 11.04-06.08 96 130 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TDI BVF 11.05-11.06 93 126 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TDI BNA 11.04-06.08 100 136 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TDI BRF 11.04-06.08 100 136 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TDI 16V BLB 11.04-06.08 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TDI 16V BRE 11.04-06.08 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TFSI BPJ 10.06-06.08 125 170 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TFSI BYK 10.06-06.08 125 170 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TFSI BUL 06.05-06.08 162 220 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TFSI BGB 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TFSI BWE 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TFSI quattro BUL 06.05-06.08 162 220 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TFSI quattro BGB 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.0 TFSI quattro BWE 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.7 TDI BPP 01.06-06.08 132 180 2698
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 2.7 TDI BSG 11.05-06.08 120 163 2698
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8EC/B7) 3.0 TDI quattro ASB 01.06-06.08 171 233 2967
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 1.6 ALZ 09.01-12.04 75 102 1595
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 1.8 T BEX 11.02-12.04 140 190 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 1.8 T BFB 07.02-12.04 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 1.8 T AVJ 09.01-07.02 110 150 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 1.8 T quattro BEX 11.02-12.04 140 190 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 1.8 T quattro BFB 07.02-12.04 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 1.8 T quattro AVJ 09.01-07.02 110 150 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 2.0 ALT 09.01-12.04 96 130 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8E5/B6) 2.0 FSI AWA 07.02-12.04 110 150 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 1.6 ALZ 11.04-06.08 75 102 1595
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 1.8 T BFB 11.04-06.08 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 1.8 T quattro BFB 11.04-06.08 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 1.9 TDI BKE 11.04-06.08 85 116 1896
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 1.9 TDI BRB 11.04-06.08 85 116 1896
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 ALT 11.04-06.08 96 130 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TDI BVF 11.05-11.06 93 126 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TDI BNA 11.04-06.08 100 136 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TDI BRF 11.04-06.08 100 136 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TDI 16V BLB 11.04-06.08 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TDI 16V BRE 11.04-06.08 103 140 1968
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI BGB 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI BWE 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI BPJ 10.06-06.08 125 170 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI BYK 10.06-06.08 125 170 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI BUL 06.05-06.08 162 220 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI quattro BUL 06.05-06.08 162 220 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI quattro BGB 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI quattro BWE 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.0 TFSI quattro BWT 11.04-06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.7 TDi BSG 11.05-03.08 120 163 2698
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 2.7 TDI BPP 01.06-06.08 132 180 2698
VALEO SG14B016 AUDI A4 Avant (8ED/B7) 3.0 TDI quattro ASB 01.06-06.08 171 233 2967
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8H7/B6/8HE/B7) 1.8 T BFB 07.02-03.09 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8H7/B6/8HE/B7) 1.8 T quattro BFB 05..03-03.09 120 163 1781
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8H7/B6/8HE/B7) 2.0 ALT 09.04-12.05 96 130 1984
VALEO SG14B016 AUDI A4 (8H7/B6/8HE/B7) 2.0 TFSI 16V BWE 01.06-03.09 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI A6 (4B/C5) 2.0 ALT 08.01-01.05 96 130 1984
VALEO SG14B016 AUDI A6 (4F2/C6) 2.0 TFSI BPJ 06.05-03.11 125 170 1984
VALEO SG14B016 AUDI A6 Avant (4B/C5) 2.0 ALT 08.01-01.05 96 130 1984
VALEO SG14B016 AUDI A6 Avant (4F5/C6) 2.0 TFSI BPJ 06.05-08.11 125 170 1984
VALEO SG14B016 AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI CDAA 06.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro CCZA 06.08-06.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI CDAA 06.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro CCZA 06.08-06.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TSI CCZA 11.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI BYT 01.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI BZB 01.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI CDAA 01.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT ALTEA XL (5P5/5P8) 1.8 TFSI BYT 01.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT ALTEA XL (5P5/5P8) 1.8 TFSI BZB 01.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT ALTEA XL (5P5/5P8) 1.8 TFSI CDAA 01.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT ALTEA XL (5P5/5P8) 2.0 TFSI 4x4 CCZB 05..09 155 211 1984
VALEO SG14B016 SEAT EXEO (3R2) 1.6 ALZ 03.09-09.10 75 102 1595
VALEO SG14B016 SEAT EXEO (3R2) 1.8 T CFMA 12.08-05.10 110 150 1781
VALEO SG14B016 SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI BWE 03.09 147 200 1984
VALEO SG14B016 SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 ALZ 06.09-09.10 75 102 1595
VALEO SG14B016 SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T CFMA 06.09-05.10 110 150 1781
VALEO SG14B016 SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI BWE 06.09 147 200 1984
VALEO SG14B016 SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI BZB 06.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI CDAA 06.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI CCZB 06.09 155 211 1984
VALEO SG14B016 SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI BYT 01.07-05.09 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI BZB 01.07-05.09 118 160 1798
VALEO SG14B016 SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI CDAA 01.07-05.09 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI BZB 06.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI CDAA 06.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI BZB 06.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI CDAA 06.07 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 CDAB 03.09 112 152 1798
VALEO SG14B016 SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 CDAA 11.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI BZB 03.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI CDAA 03.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 CDAA 11.08 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI CCZA 05..10 147 200 1984
VALEO SG14B016 SKODA SUPERB (3T5) 1.8 TSI CDAA 10.09 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA SUPERB (3T5) 1.8 TSI 4x4 CDAA 10.09 118 160 1798
VALEO SG14B016 SKODA SUPERB (3T5) 2.0 TSI CCZA 05..10 147 200 1984
VALEO SG14B016 SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 CDAB 11.09 112 152 1798
VALEO SG14B016 SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 CDAA 05..09 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW CC (358) 1.8 TSI CDAA 11.11 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW EOS (1F7/1F8) 2.0 TFSI BWA 03.06 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW EOS (1F7/1F8) 2.0 TFSI CAWB 03.06 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW EOS (1F7/1F8) 2.0 TFSI CCZA 03.06 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW EOS (1F7/1F8) 2.0 TSI CCZB 11.09 155 210 1984
VALEO SG14B016 VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI CDAA 06.09-01.11 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi CCZB 04.09-11.12 155 210 1984
VALEO SG14B016 VW GOLF VI (517) 2.0 TSI CCZB 11.11 155 211 1984
VALEO SG14B016 VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI CCZA 07.09 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW JETTA IV (162) 2.0 TSI CBFA 12.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW JETTA IV (162) 2.0 TSI CCTA 12.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW JETTA IV (162) 2.0 TSI CCZA 12.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (362) 1.8 TSI CDAA 08.10 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3B3) 1.6 ALZ 11.00-05.05 75 102 1595
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3B3) 2.0 ALT 11.01-05.05 96 130 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI BZB 05..07-07.10 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI CDAA 05..07-07.10 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI CBAC 01.09 105 143 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI AXX 07.05-07.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI BPY 07.05-07.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI BWA 07.05-07.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI CAWB 07.05-07.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI CBFA 07.05-07.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI CCTA 07.05-07.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI CCZA 07.05-07.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI BMR 08.05 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI CBBB 08.05 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI BMA 03.05-11.10 100 136 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI CBAA 03.05-11.10 100 136 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V BKP 03.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V CBAB 03.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion BKP 03.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion CBAB 03.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI CDAA 01.12 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI CDAB 01.12 112 152 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI BZB 06.08-11.10 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI CDAA 06.08-11.10 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CBAA 06.08-05.11 100 136 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CFFA 06.08-05.11 100 136 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CBBB 06.08 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CFGB 06.08 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CLLA 06.08 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CBAB 06.08 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI CFFB 06.08 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI CCZB 11.10 155 211 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI CAWB 06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI CCZA 06.08 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI CDAA 08.10 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 ALZ 11.00-05.05 75 102 1595
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 ALT 11.01-05.05 96 130 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI BZB 05..07-10.11 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI CDAA 05..07-10.11 118 160 1798
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI CBAC 01.09 105 143 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI AXX 08.05-11.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI BPY 08.05-11.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI BWA 08.05-11.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI CAWB 08.05-11.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI CBFA 08.05-11.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI CCTA 08.05-11.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI CCZA 08.05-11.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI BMA 08.05-11.10 100 136 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI CBAA 08.05-11.10 100 136 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI BMR 08.05 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI CBBB 08.05 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V BKP 08.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V CBAB 08.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion BKP 08.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion CBAB 08.05 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW SCIROCCO (137) 2.0 R CDLA 11.09 195 265 1984
VALEO SG14B016 VW SCIROCCO (137) 2.0 R CDLC 11.09 188 256 1984
VALEO SG14B016 VW SCIROCCO (137) 2.0 TSI CCZB 11.09-05.11 155 210 1984
VALEO SG14B016 VW SCIROCCO (137) 2.0 TSI CAWB 05..08-11.09 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW SHARAN (7N) 2.0 TSI CCZA 12.10 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CBBA 02.08-08.09 120 163 1968
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CBAA 11.07 100 136 1968
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFFA 11.07 100 136 1968
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CBBB 09.07 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFGB 09.07 125 170 1968
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CBAB 09.07 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFFB 09.07 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CLJA 09.07 103 140 1968
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion CAWB 09.07 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion CCTA 09.07 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion CCZA 09.07 147 200 1984
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion CAWA 09.07 125 170 1984
VALEO SG14B016 VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion CCZX 09.07 125 170 1984